I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. В Цената за наем са включени:
– провеждане на инструктаж за използването на кемпера, оборудването и уредите, вградени в него;
– пълен резервоар с гориво;
– неограничен пробег от километри на територията на Р. България;
– безплатен пробег до 400 км на ден при пътувания извън територията на Р. България (цена на километър при надвишен безплатен пробег от 400 км на ден, извън територията на Р. България – 0,60 лв/км. Пример: Ако при наем на кемпера, за период от 10 дни, изминатите километри са 4200, то дължимата допълнителна сума се изчислява по-следния начин: 200 км х 0,60 лв. = 120,00 лв.);
– зареден резервоар с чиста вода – 100 л;
– пълни бутилки пропан-бутан – 1 бр., от 11 кг;
– автокаско;
– застраховка гражданска отговорност с включена Зелена карта за пътувания в Европа;
– винетен стикер за територията на Р.България;
– пълномощно за управление на автомобила на български и английски език;
– стойка за 3 велосипеда;
– сгъваема маса окомплектована с удобни столове;
– кухненско оборудване – посуда (по желание на клиента);
– първоначално зареждане на химическата тоалетна с препарат 200 мл + 200 мл допълнително;
– тента;
– соларна система;
– нивели за гумите;
– маркуч за чиста вода;
– метла и лопатка за почистване, закачалки и др.

2. При наемане на кемпера се оставя ГАРАНЦИОНЕН депозит в размер на 800 лв., който се възстановява изцяло при завръщане, когато:
– няма повреди върху кемпера и оборудването на хотелската част, както и върху цялата външна част;
– кемпера се освободи в определеното време и място, чист и зареден с гориво до горе, с почистена тоалетна касета.
– няма повреди върху кемпера и оборудването на хотелската част, както и върху цялата външна част;
– кемпера се освободи в определеното време и място, чист и зареден с гориво до горе, с почистена тоалетна касета.

3. Такса почистване и подготовка: 90 лв. Приспада се от гаранционния депозит, след края на наемния период.

4. Щети, загуби, кражби, пропуснати ползи и други:
– Щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, вследствие на неправомерно използване на кемпера (след употреба на алкохол, наркотици и други упойващи вещества) са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ;
– Щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на НАЕМАТЕЛЯ, последният се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ пълно обезщетение (вкл. ремонт, пропуснати ползи и наем);
– Щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, за които същият не предостави протокол от КАТ или съответния орган в съответната страна, са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ;
– Отговорността по отношение на щети на трети лица, ако същите са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от него и в този случай НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ сумата, изплатена по застраховка ГО от застрахователната организация в рамките на общия давностен срок.

ВАЖНО:
– Повреди на покривната и жилищната част от конструкцията на кемпера, причинени по-време на управлението му, в следствие на неспазване на ограничения за максимална широчина и височина и/или паркирането на кемпера на несъобразени с неговата габаритна височина и ширина места, както и повреди на окачването, гумите и джантите на кемпера, се заплащат изцяло от наемателя! В този случай НЕ се прилага застраховката срещу всички рискове!
– Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера! Ако НАЕМАТЕЛЯТ вземе кемпера по-късно от уговореното време, няма право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго с НАЕМОДАТЕЛЯ в писмен вид, подписан от двете страни предварително.

 

 

II. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен:
– да предостави кемпера на НАЕМАТЕЛЯ в уречения ден и час, съгласно договора за наем, почистен отвън и отвътре, със зареден догоре резервоар с гориво, със зареден резервоар за питейна вода, както и 2 бр. заредена бутилка с газ;
– да предостави на НАЕМАТЕЛЯ кемпера, предмет на настоящия договор, с приемно-предавателен протокол в изрядно техническо състояние и добър външен вид, както и със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ;
– при възникване на повреда по кемпера, вследствие на износване, по време на наемния период, то НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за възникналата повреда. Ако повредата не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа и/или възпрепятства НАЕМАТЕЛЯ да използва кемпера до края на наемния период, то НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да възстанови на НАЕМАТЕЛЯ сумата, равняваща се на неосъществения период по договора за наем;

2. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за:
– последствия при неспазване от страна на НАЕМАТЕЛЯ на Законодателството и/или Закона за движение по пътищата на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период;
– при настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута на НАЕМАТЕЛЯ (природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др.) и възпрепятстват провеждането на плануванотo мероприятие;
– притежание и пренасяне на забранени субстанции, упойващи вещества, оръжие, боеприпаси, опасни химикали, произведения на изкуството, без документ за собственост от страна на НАЕМАТЕЛЯ, които са в нарушение със Законодателството и/или Закона на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период, както и не нови отговорност за превозване на пътници без документи;

 

 

III. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
– да върне моторното превозно средство след изтичане на периода на наемане, във вида, в който го е получил;
– да се отнася грижливо и да съхранява документите и ключовете на автомобила винаги при себе си;
– да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност;
– да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност (при договори сключени за период над 14 дни) и да поема всички консумативни разходи, свързани с използването му. При повреда или съмнения за такава на наетия автомобил в периода на валидност на договора, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил, като отстраняването им се извършва от компетентни лица и/или сервизи, след задължително съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ;
– при настъпване на злополука, щета или повреда, да извика органите на КАТ/Пътна Полиция, независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил;
– да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщи всички факти, обстоятелства и данни, свързани със застрахователното събитие, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания, към която е застрахован предоставеният кемпер, за изясняване на случая;
– в случай на кражба на наетия автомобил, да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължително трябва да бъдат представени от НАЕМАТЕЛЯ контролния талон и ключовете на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок от 30 (тридесет календарни дни) да изплати цялата застрахователна стойност на наетия кемпер, записана в полицата „Пълно автокаско”, като в този случай НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва и правото да предяви към НАЕМАТЕЛЯ и допълнителни претенции по настоящия договор за наем за пропуснати ползи, както и завеждане на съдебно дело.

2. НАЕМАТЕЛЯТ няма право:
– да прехвърля по какъвто и да било начин собствеността или ползването върху наетото МПС, предмет на договора, както и да обременява същото с тежести (включително залог или ипотека);
– да използва кемпера за теглене на друг автомобил или ремарке, да участва в състезания, обучения, тренировки, както и да превозва тежки и насипни товари;
– да управлява кемпера, когато е под влиянието на алкохол, наркотик или друго упойващо вещество;
– да отдава на други лица управлението на наетия кемпер, с изключение на упълномощените.

 

 

IV. ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА
– възможни са пътувания във всички европейски държави и в Търция;
– страни, за които няма застрахователно покритие, са отбелязани в зелената карта с кръст;
– пътувания извън Европа (с изключение на Турция), както и пътувания в страни и области, в които се водят военни действия са забранени.

 

 

V. ШОФьОРИ ИМАЩИ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВАТ
Шофьори имащи право да управляват кемпера: трябва да са навършили 25 години, да притежават от поне 5 години валидна шофьорска книжка от категория “В”, котролен талон към нея и валидна, за минимум 6 месеца лична карта.

 

 

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
– кемперът може да бъде получен след 8.00 часа, в първия наемен ден;
– връщането следва да бъде извършено до 17.00 часа на последния наемен ден. Тъй като заетостта на нашите кемпери е точно планирана, Ви молим да спазвате точно срока за връщането им;
– при неспазване срока за връщане на кемпера, ще бъдем принудени да Ви начислим такса за забавяне, в размер на 20,00 лв. за всеки започнат час;
– при просрочване до 5 часа вкл., ще бъдем принудени да Ви начислим такса за забавяне в размер на един наемен ден;
– при неизпълнение на задължението за връщане на наетия кемпер от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 6 (шест) часа от датата и часa на изтичане на уговорения срок, без да има основателна причина за това и/или без да е уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване по чл.206 НК и НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми компетентните органи и застрахователната компания, като обяви кемпера за издирване и си запазва всички права по сключения договор за наем.

ВАЖНО: Моля имайте в предвид, че в нашия кемпер пушенето е забранено! При нарушение на това правило ще бъдем принудени да Ви начислим комплексните разходи за почистването на тапицериите, матраците, завесите и други облечени в плат части, както и да наложим неустойка в размер на 250 лв.!

 

– Вземане на домашни животни в кемпера: само с уговорка!

 

Не губете повече време, наемете кемпер още сега!

Всичко, което е необходимо е да сте си избрали дестинация, модел кемпер и да сте се запознали с нашите условия.