1. В цената за наем са включени:

– провеждане на инструктаж за използването на кемпера, оборудването и уредите, вградени в него;
– пълен резервоар с гориво
– неограничен пробег от километри на територията на Р. България.
– безплатен пробег до 400 км на ден при пътувания извън територията на Република България.
– зареден резервоар с чиста вода – 100 л
– пълни бутилки пропан-бутан – 1 бр. 11 кг
– автокаско
– застраховка гражданска отговорност с включена Зелена карта за пътувания в Европа
– авто асистанс за целия Европейски съюз
– винетен стикер за територията на Р.България
– пълномощно за управление на автомобила на български и английски език
– стойка за 3 велосипеда
– маса окомплектована с четири удобни стола
– кухненско оборудване (по желание на клиента)
– първоначално зареждане на химическата тоалетна с препарат 200 мл + 200 мл допълнително
– тента
– соларна система

ВАЖНО: За всеки наемен период се начислява еднократна такса за автомивка и почистване, в размер на 60 лв.

2. В цената за наем не са включени и се таксуват при необходимост:

– Цена на километър при надвишен безплатен пробег от 400 км на ден извън територията на Република България – 0,20 лв/км

Пример: Ако при наем на кемпера, за период от 10 дни, изминатите километри са 4200, то дължимата допълнителна сума се изчислява по-следния начин: 200 км х 0,20 лв. = 40,00 лв.

ВАЖНО:

  • Повреди на покривната и жилищната част от конструкцията на кемпера, причинени по-време на управлението му, в следствие на неспазване на ограничения за максимална широчина и височина и/или паркирането на кемпера на несъобразени с неговата габаритна височина и ширина места, както и повреди на окачването, гумите и джантите на кемпера, се заплащат изцяло от наемателя! В този случай НЕ се прилага застраховката срещу всички рискове!
  • кемперът се получава от НАЕМАТЕЛЯ с пълен резервоар за гориво и след приключване на наемния период се връща със зареден догоре резервоар с гориво. Уговарянето за мястото на доставяне и прибиране на кепера, се извършва предварително по телефон или e-mail.

3. Гаранционен депозит:

При наемане на кемпера се внася ГАРАНЦИОНЕН депозит в размер на 800 лв. Депозитът се възстановява изцяло при завръщане, когато:

– няма повреди върху кемпера и оборудването на хотелската част, както и върху цялата външна част;
– кемперът се освободи в определеното време и място, чист и зареден с гориво до горе, с почистена тоалетна касета, налични ключове, без липси по кухненското и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/.

4. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ДРУГИ:

– щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, вследствие на неправомерно използване на кемпера (след употреба на алкохол, наркотици и други упойващи вещества) са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ;
– щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на НАЕМАТЕЛЯ, последният се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ пълно обезщетение (вкл. ремонт, пропуснати ползи и наем, обезщетение за морални вреди);
– щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, за които същият не предостави протокол от КАТ или съответния орган в съответната страна, са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ;
– отговорността по отношение на щети на трети лица, ако същите са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от него и в този случай НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ сумата, изплатена по застраховка ГО от застрахователната организация в рамките на общия давностен срок;
– щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, вследствие на неправомерно или не по предназначение използване на уредите, вградени в караванната част на кемпера, стойността на същите се заплащат изцяло от НАЕМАТЕЛЯ;
– не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера! Ако НАЕМАТЕЛЯТ вземе кемпера по-късно от уговореното време, няма право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго с НАЕМОДАТЕЛЯ в писмен вид, подписан от двете страни предварително.

5. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

– НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави кемпера на НАЕМАТЕЛЯ в уречения ден и час, съгласно договора за наем, почистен отвън и отвътре, със зареден догоре резервоар с гориво, със зареден резервоар за вода, 1 заредена бутилка с газ;
– При възникване на повреда по кемпера, вследствие на износване, по време на наемния период, то НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за възникналата повреда. Ако повредата не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа и/или възпрепятства НАЕМАТЕЛЯ да използва кемпера до края на наемния период, то НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да възстанови на НАЕМАТЕЛЯ сумата, равняваща се на неосъществения период по договора за наем;
– НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последствия при неспазване от страна на НАЕМАТЕЛЯ на Законодателството и/или Закона за движение по пътищата на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период;
– НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност при настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута на НАЕМАТЕЛЯ (природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др.) и възпрепятстват провеждането на плануванотo мероприятие;
– НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за притежание и пренасяне на забранени субстанции, упойващи вещества, оръжие, боеприпаси, опасни химикали, произведения на изкуството, без документ за собственост от страна на НАЕМАТЕЛЯ, които са в нарушение със Законодателството и/или Закона на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период;

6. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

– да използва наетия автомобил по предназначение;
– да се отнася грижливо към автомобила, да съхранява документите и ключовете на автомобила винаги при себе си;
– Да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност;
– Да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност (при договори сключени за период над 14 дни) и да поема всички консумативни разходи, свързани с използването му. При повреда или съмнения за такава на наетия автомобил в периода на валидност на договора, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил, като отстраняването им се извършва от компетентни лица и/или сервизи, след задължително съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ;
– при настъпване на злополука, щета или повреда, да извика органите на КАТ/Пътна Полиция, независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил;
– да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщи всички факти, обстоятелства и данни, свързани със застрахователното събитие, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания, към която е застрахован предоставеният кемпер, за изясняване на случая;
– В случай на кражба на наетия автомобил, да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължително трябва да бъдат представени от НАЕМАТЕЛЯ контролния талон и ключовете на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок от 30 (тридесет календарни дни) да изплати цялата застрахователна стойност на наетия автомобил, записана в полицата „Пълно автокаско” на наетия кемпер, като в този случай НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва и правото да предяви към НАЕМАТЕЛЯ и допълнителни претенции по настоящия договор за наем за пропуснати ползи, както и завеждане на съдебно дело.

НАЕМАТЕЛЯТ няма право:

– да използва кемпера за теглене на друг автомобил или ремарке, да участва в състезания, обучения, тренировки, както и да превозва тежки и насипни товари;
– да управлява кемпера, когато е под влиянието на алкохол, наркотик или друго упойващо вещество;
– да отдава на други лица управлението на наетия кемпер, с изключение на упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ за това лица, както и да нарушава действащите закони на Република България и законите на държавите, в които пребивава.

7. РЕЗЕРВАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ

  • Резервация:

При резервация, трябва да бъдат внесени:

– капаро за направена резервация – 30% от стойността на общия наем;
– копие от шофьорска книжка – валидна минимум 6 месеца;
– копие от лична карта – валидна минимум 6 месеца.

В деня на започване на наемния период – трябва да бъдат внесени:

– остатъкът от сумата по наема за договорения период на ползване на кемпера
– 800 лв. гаранционен депозит, който се възстановява след приключване на наемния период, както е описано в точка 3.

  • Отказ от пътуване от страна на НАЕМАТЕЛЯ:

– в случай, че НАЕМАТЕЛЯТ се откаже да ползва договорения кемпер до 31 дни вкл. преди започването на наемния период, то НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да възстанови изцяло заплатеното от НАЕМАТЕЛЯ капаро, в размер на 30 % от общата стойност;
– в случай, че НАЕМАТЕЛЯТ се откаже от договора за наем от (30 до 11) дни вкл. преди започването на наемния период, то същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ 25 % от сумата внесена като капаро за наем на кемпера, като неустойка по договора. НАЕМОДАТЕЛЯТ възстановява на НАЕМАТЕЛЯТ 5% от внесената сума капаро;
– в случай, че НАЕМАТЕЛЯТ се откаже от договора за наем до 10 дни вкл. преди започването на наемния период, то същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ 30% от сумата за целия наем като неустойка по договора (цялото внесено капаро).

8. ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

– възможни са пътувания във всички европейски държави;
– страни, за които няма застрахователно покритие, са отбелязани в зелената карта с кръст;
– пътувания извън Европа и в страни и области, в които се водят военни действия са забранени.

9. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Кемперът се отдава от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ с приемно-предавателен протокол в изрядно техническо състояние, почистен отвътре и отвън, както и със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ.

– кемперът може да бъде получен след 8.00 часа на първия наемен ден;
– връщането следва да бъде извършено до 17.00 часа на последния наемен ден;

– Тъй като заетостта на нашите кемпери е точно планирана, Ви молим да спазвате точно срока за връщането им;

– при неспазване срока за връщане на кемпера, ще бъдем принудени да Ви начислим такса за забавяне, в размер на 15,00 лв. на всеки започнат час;
– при просрочване до 5 (пет) часа вкл., ще бъдем принудени да Ви начислим такса за забавяне в размер на един наемен ден;
– при неизпълнение на задължението за връщане на наетия кемпер от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 6 (шест) часа от датата и часa на изтичане на уговорения срок, без да има основателна причина за това и/или без да е уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване по чл.206 НК и НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми компетентните органи и застрахователната компания, като обяви кемпера за издирване и си запазва всички права по сключения договор за наем.

10. ШОФЬОРИ ИМАЩИ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВАТ КЕМПЕРИТЕ: трябва да са навършили 25 години, да притежават от поне 5 години валидна шофьорска книжка от категория “В”, контролен талон към нея и валидна за минимум 6 месеца лична карта.

 

ВАЖНО:

  • Моля имайте в предвид, че в нашия кемпер пушенето е забранено! При нарушение на това правило ще бъдем принудени да Ви начислим комплексните разходи за почистването на тапицериите, матраците, завесите и други облечени в плат части, както и да наложим глоба в размер на 200 лв.!
  • Вземането на домашни животни в кемпера е забранено!

Не губете повече време, наемете кемпер още сега!

Всичко, което е необходимо е да сте си избрали дестинация, модел кемпер и да сте се запознали с нашите условия.